is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monumentaal karakter heeft.

Vele voorname Perzen hebben in de Europeesche wijk groote tuinen doen aanleggen. Te Teheran wordt eene barre plek gronds herschapen in een schaduwrijk oord binnen den tijd van zes jaren. Het park van den minister der posterijen was acht jaren geleden eene woestenij. Thans hebben er de platanen, moerbezieboomen, wilgen, populieren, esschen, olmboomen en acacias hun vollen wasdom bereikt. Drie jaren geleden begon de grootvizier den aanleg van eenen tuin, hoofdzakelijk voor de bloementeelt. Thans verspreiden de rozen, de leliën, dahlia's, violen, tulpen, narcissen en jasmijnen er hunne geuren, van Maart tot November. Prachtige vijvers geven er, zelfs midden in den zomer, de noodige koelte. Aan Perzen is de toegang tot dezen tuin verboden ; de Europeanen daarentegen van allen rang en stand en hunne kinderen mogen er vertoeven van den morgen tot den avond ; zelfs als de eigenaar er is. Deze bewoont namelijk thans nog een paleis in de Lal-hezarstraat, doch zal dit spoedig verwisselen met een ander, dat thans gebouwd wordt op een uitgetrekt terrein, naast den zoo even genoemden tuin. Op dit terrein, onlangs door den grootvizier aangekocht, zal eene nieuwe woning verrijzen, die gebouwd wordt door een Franschen architect en geheel ingericht op

Europeesche wijze.

Bloemen en boomen zijn in groote rijkdom vereenigd in den tuin van den minister der telegrafen. Zijn huis en tuin in de stad beslaan eene oppervlakte van bijna twee vierkante kilometers. Ook deze aanleg dagteekent van de laatste jaren. Even buiten de stad ligt een nog veel grooter terrein, dat dezelfde minister onlangs van den Shah ten geschenke heeft gekregen, en thans bebouwd wordt.

Eene bijzondere vermelding verdient nog de reusachtige bezitting „Emirieh" in het westen der stad gelegen. Zij behoort aan den derden zoon van den Shah, den prins Naib Sultaneh. Haar aanleg werd begonnen vier jaren geleden.

Verwisselen de voorname Perzen hoe langer hoe meer