Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na Koetschan gaat de weg over drie bergpassen van 5 tot 7000 voet. Ik had reeds dadelijk na het vertrek uit genoemde plaats, alwaar het toen reeds (April 11.) zeer warm was, het ongeluk van in de bergen door een sneeuwstorm te worden overvallen, die het den paarden, na twaalf uren zwoegens, onmogelijk maakte verder te gaan Op tien kilometer van de naaste karavanserai" moesten zij worden uitgespannen. Terwijl de bagage op de paarden geladen werd, bleef het rijtuig alleen in de sneeuw achter tot den volgenden morgen, en na gedurende drie uren tot aan de knieën gewaad te hebben door eene laag modder bedekt met een voet sneeuw, kwam ik eindelijk te voet aan bedoelde karavanserai, waar ten gevolge van het noodweder

en de vermoeienis der paarden, twee dagen halt moest worden gehouden.

Toch is er, met uitzondering van den 180 kilometer langen weg van Teheran naar Koem «), in geheel Perzië geene betere route dan die van Meshhed naar Askabad.

De bij den aanleg te overwinnen moeilijkheden tusschen Koetschan en Askabad, bij welke laatstgenoemde plaats zi, slechts tien kilometer over de vlakte gaat, waren ontzaglijk. Hadde deze route alleen het karakter van handelswee gehad, dan lijdt het geen twijfel of zij zou niet minder slecht zijn dan alle andere paden, welke men in Perzië aantreft, doch hare beteekenis is vooral van strategischen aard

De weg van Meshhed naar Askabad werd aangelegd op aandrang der Russische Regeering en het is ten gevol<xe van dienzelfden aandrang dat hij door de Perzen wordt onderhouden. Toch zijn de bergpassen niet zelden hoogst moeilijk over te trekken, gelijk de ondervinding mij geleerd heeft.

De weg heeft nagenoeg geene bruggen; de bergkloven,

1) De zoogenaamde „Road Company" heeft hare plannen om dezen

II TT\ ^ rten t0t ^ PerZiSChe g°If m°eten °P*eVen- Zelfs a™

onderhoud zullen weinig of geene kosten meer worden besteed

Sluiten