Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per „tarantass" afgelegd in 3o uren, terwijl het goederenvervoer per ,,arba" (inlandsch voertuig op twee hooge wielen, hetwelk hoogstens 35 poed vervoeren kan) en per lastdier van tien tot veertien dagen duurt.

De kosten van transport zijn per 100 kilometer:

tusschen Taschkent en Samarkand per as en per lastdier : a) voor een poed ( 16,38 kilo) koopwaren van i i tot 22 kopeken en b) voor een reiziger Rb. 6,25, en tusschen Oesoen Ada en Samarkand langs den Transkaspischen spoorweg: a) voor een poed koopwaren 6 kopeken en b) vooreen reiziger tweede klasse Rb. 2,63 en derde klasse Rb. 1,34. ')

Na deze verschillen in de kosten van transport tusschen Taschkent en Samarkand eenerzijds en tusschen Samarkand en Oesoen Ada anderzijds te hebben opgeteekend, komt men tot de vraag of, indien de spoorweg van uit Samarkand werd voortgezet, er reeds dadelijk ook eene voldoende hoeveelheid goederen te vervoeren zou zijn.

Bij de beantwoording daarvan kan gewezen worden op de volgende feiten :

a. De stad Taschkent alleen heeft tegenwoordig eene handelsbeweging van ruim 16 millioen roebel, n.1. een aanvoer van 9 en eene verzending van meer dan 7 millioen roebel.

b. Thans reeds levert Turkestan het grootste gedeelte (drie vijfden van het totaal gewicht van katoen) der goederen, die over de Transkaspische spoorweglijn in de richting der Kaspische Zee worden vervoerd ; terwijl van het station Samarkand naar de provinciën Syr Darja en Ferghana eene hoeveelheid van één millioen poed verschillende goederen jaarlijks per lastdier verzonden wordt, zoodat men aanneemt van bevoegde zijde, dat de geprojecteerde lijn Taschkent — Samarkand bij hare opening een totaal van 5 millioen poed goederen te vervoeren zou hebben.

c. Indien de aanleg der bedoelde lijn derhalve, met het oog op de thans reeds te verzenden goederen, gerechtvaardigd

t) Er zijn geene wagens 1ste klasse.

Sluiten