Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met betrekpelijk gering kapitaal zou men aldaar verschillende nijverheidsinrichtingen, zooals eene bierbrouwerij, eene branderij, eene katoenspinnerij en eene meubelfabriek in bedrijf kunnen brengen. Volgens de mij verstrekte inlichtingen doet het gebrek aan kapitaal zich allerwege in de Transkaspische provincie en in het bijzonder te Merw gevoelen.

Askabad, de hoofdstad van de Transkaspische provincie, residentie van den opperbevelhebber1 ) en administratief centrum, heeft eene bevolking, die eenige jaren geleden ioooo inwoners telde, doch thans is gestegen tot 17000. De stad heeft in geen enkel opzicht een Aziatisch aanzien ; integendeel zij heeft geheel het karakter van eene provinciale Russische garnizoensplaats. Uit Perzië komen de Schiïtische pelgiims naar Mekka hierheen en hoe meer deze weg van bedevaart wordt gebezigd, des te eerder zal de Europeesche beschaving door hen op prijs worden gesteld. Voor de Schiïtische bedevaartgangers uit Boechara vaardigde reeds generaal Annenkof in 1887 eene proclamatie uit, waarin de voordeelen werden in het licht gesteld van de Transkaspische spoorweglijn om Meshhed te bereiken. Dat de Sunnitische pelgrims van Boechara en Samarkand op hunnen weg over de Kaspische Zee naar Mekka van de lijn gebruik maken, behoeft geen betoog. Hun aantal als reizigers wast elk jaar.

Tot het vestigen van handels- en nijverheids-inrichtingen levert Askabad niet minder gelegenheid op dan Merw. Een tramweg zal na eenigen tijd noodig zijn voor het verkeer in de stad; ook zal in de naaste toekomst het gas of de electriciteit de tegenwoordige openbare verlichting met petroleumlampen moeten vervangen.

Men verlaat de Transkaspische provincie tegenwoordig nog over de ondiepe haven van Oesoen Ada. Gelijk boven vermeld, zal de terminus der Transkaspische lijn aan de Kaspische Zee verlegd worden naar Krasnowodsk.

Te Bakoe kreeg ik nog kennis van aldaar bestaande

'( 1 ) Men weet dat het geheele Russisch gebied in Midden-Azië op het oogenblik nog op militaire wijze wordt bestuurd.

46

Sluiten