Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plannen tot irrigatie der oevers van de rivieren Koera, Arax en Akoescha.

Het bovenstaande moge den indruk hebben gegeven dat het Russisch Centraal-Aziatisch gebied zich reeds belangrijk ontwikkeld heeft, zich nog voortdurend ontwikkelt en een tijdperk van grooten bloei schijnt te gemoet te gaan. Zoowel op het gebied van handel, nijverheid als techniek is er reeds veel gedaan, doch hetgeen er nog te doen valt is oneindig meer.

Zal Nederland voor dit alles onverschillig blijven?

Mijn bezoek aan de bedoelde streken is zeer vluchtig geweest, doch niet kort genoeg om tot de bescheiden meening te geraken, dat eene dergelijke onverschilligheid zeer te betreuren zou zijn. Het Russisch gebied in Azië rs zoo ontzaglijk groot, dat elk deel, dat wij aan zijnen economischer bloei zullen kunnen verwerven, een niet te versmaden factor voor onze werkzaamheid, voor onzen ondernemingsgeest zal zijn. Te verliezen hebben wij daarbij niets, doch alles te winnen. Gedurende de zes weken van mijne reis in Centraal-Azië mocht ik geen enkelen landgenoot, hetzij reiziger of aldaar gevestigd, ontmoeten, geen enkele inrichting, geen enkele onderneming aantreffen, waarbij, voor zoover ik kon nagaan, eenig Nederlandsch belang was betrokken en, met uitzondering van eenige bussen van Houten's cacao1), eenige tegeltjes (te St. Petersburg gekocht) uit de fabriek der heeren Joost Thooft en Labouchère te Delft, die in de eetzaal des heeren P. Lessar, Russisch Politiek agent te Boechara prijkten, en een kruik „Nederlandsche curacao", waarvan de étiquet en de inhoud blijkbaar onecht waren, kwam mij geen enkel artikel onder de oogen, dat aan het vaderland herinnerde.

Doch, indien ik het ook al te betreuren vond, bij het bewerken der statistische gegevens aangaande Centraal-Azië,

( i ) De verpakking van cacao der firma Einem te Moscou gelijkt geheel op de Nederlandsche, doch draagt den naam der genoemde firma.

Sluiten