Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben hel mij steeds doen betreuren, dat er van uit Nederland betrekkelijk zoo weinig gebruik werd gemaakt van de voordeelige positie, welke wij daar kunnen innemen; immers juist de stand waaruit in het westen van Europa kooplieden, industrieclcn en technici komen, is in Rusland nog in jaren niet dermate ontwikkeld dat het reusachtig rijk vreemde elementen kan ontberen om in de behoefte te voorzien; te gelijkertijd vvenscht de Russische Regeering liever geene onderdanen van mogendheden met welke zij wrijving van belangen heeft, m. a. w. zij geeft over het algemeen de voorkeur aan: Franschen, Amerikanen en burgers van de kleine staten ; in het bijzonder Nederlanders hebben er kans een goed onthaal te vinden.

Het schijnt mij toe, dat de traditiën van ons land: het feit, dat de Czar, die Rusland heeft hervormd, bij ons inde leer is gekomen, dat Rusland, toen het buitenlandsche leeningen aanging, het eerst bij ons heeft aangeklopt, dat een onzer Koninginnen eene dochter was van Keizer Paui., ons moesten nopen meer sympathie voor Rusland te hebben dan dikwijls hier te lande valt op te merken.

Ons welbegrepen eigenbelang dwingt er ons als het ware toe om van deze omstandigheden partij te trekken.

Onze geschiktheid om vreemde talen en dus om het Russisch aan te leeren maakt ons die taak minder moeilijk dan aan anderen.

Men heeft mij vaak gevraagd of ik bij mijne pogingen om onze activiteit naar het Russisch gebied te leiden niet vergat, dat er ook in onze eigen Koloniën nog zulke groote streken waren, waar N:derlandsche werkkrachten tekortschoten. Ik wil zeker aan Indië de krachten niet onthouden, op welke onze nooit volprezen Koloniën het eerst recht hebben; doch men mag niet vergeten, dat vele Nederlanders niet naar lndië kunnen gaan wegens het klimaat.

Overigens onze Koloniën zullen er slechts voordeel van kunnen trekken indien op verschillende punten van China, Japan en van Siberië Nederlandsche kantoren zijn gevestigd.

Sluiten