Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de Siberische lijn gereed zal zijn, is de kortste weg voor vele onzer koloniale producten, althans naar alle plaatsen aan gene zijde van den Oeral, door den Stillen Oceaan.

Indien ik, van een zuiver praktisch standpunt gesproken, er in geslaagd ben door dit zeer vluchtig overzicht van mijne reis, de aandacht te vestigen op de wenschelijkheid dat wij ons thans reeds voorbereiden op de wijzigingen in het w ereldverkeer, die het noodzakelfjk gevolg zullen zijn van de Siberische spoorweglijn, dan mag ik het vertrouwen uitspreken dat het vragen van uwe welwillende aandacht voor eenige

oogenblikken mijnerzijds geene onbescheidenheid geweest is.

CHINA'S KEERPUNT.

Parijs, 20 Augustus iSg6.

Met juistheid heeft men gezegd: geene natie kan zich in onzen tijd meer afzonderen.

Zelfs niet als haar ledental meer dan een vierde van het menschenras bedraagt.

De reis van Li-Hung-Chang, die thans Europa heeft verlaten en op weg is naar Amerika, getuigt het.

Wanf, ofschoon men te groote verwachtingen heeft van de onmiddellijke gevolgen dier reis, toch zal zij blijken een ge. wichtig keerpunt te zijn in de geschiedenis van China.

Tot dusver had nog nimmer een Chineesche staatsman yan zijne waardigheid eene reis buiten het land ondernomen.,

De in Europa geaccrediteerde Chineesche diplomaten zijn mandarijnen van geen hoogen rang, wier zending voor hen persoonlijk eerder het karakter had van eene verbanning dan van een gunstbetoon.

De Chinecsche Regeering wilde aanvankelijk ook naar Moskou een dergelijken mandarijn afvaardigen.

Sluiten