Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons onderhoud 1 erinnerde, zeide hij: de tijden zijn veranderd. Onze beschaving was goed, doch voor den tegenwoordigen tijd is zij te éénzijdig. Als wij thans niet de armen uit de mouwen steken, en indien geen genie opdaagt dat China redt, dan zij wij verloren".

Terwijl er met nadruk op dient gewezen te worden dat alleen een zeer smalle lijst van het Chineesche volk in de boven aangegeven richting of daaromtrent begint te denken, en dat honderden millioenen nog vasthouden aan het oude, alsof er geen nieuws onder de zon mogelijk ware, stel ik mij voor eenige verbeteringen van den nieuweren tijd te bespreken, welke duidelijk aantoonen dat China zich beweegt.

Om te beginnen met het onderwijs, gelijk dit woord in Europeeschen zin wordt opgevat, zoo bestaan er o. a. de volgende inrichtingen:

hier te Peking: a. het keizerlijk college Tung Wen Kwam, met professoren in i) anatomie, 2) sterrekunde, 3) meetkunde en algebra, 4) natuurkunde, 5) scheikunde, 6) Fransch, 7) Engelsch, 8) Russisch, 9) Duitsch en 10) Chineesche letterkunde, alsmede b de Peking-universiteit (Amerikaansche protestantsche missionarissen) met professoren in 1 ) sterrekunde, 2 ) godgeleerdheid, 3) schei en natuurkunde, 4) zedeleer, b) geneeskunde, 6) chirurgie, 7) histologie en pathologie, 8) obstetrie, 9) staatswetenschappen en 10) ooren oogheelkunde.

Te Tientsin is eene militaire akademie en te Nankin eene marine akademie. Aan het arsenaal te Foochow is verbonden eene inrichting van onderwijs in de Europeesche talen en in de krijgswetenschappen, Te Whampoa, de haven van Canton, is eene torpedoschool. Te Canton zelf bestaat eene zusterinrichting van de Pekingsche Tun wen Kwan, al is het dan ook op kleinereschaal.

Gewezen studenten van de militaire scholen te Tientsin en te Foochow geven hier en daar in de provincie-hoofdsteden onderricht in hetgeen zij in genoemde havens hebben geleerd. Tc Shanghai vindt men een aantal particuliere scholen, toe-

Sluiten