Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginnen van mijnen uiterst noodig is voor het herstellen der financiën van het Rijk", zoo ondervond de steller van het rapport geene moeilijkheden bij zijne pogingen om belangstelling te wekken voor bedoelde mijnen.

Het gevonden ijzer is over het algemeen van goede kwaliteit, hier en daar bevat het erts zelfs van 60 tot 70 pc. ijzer. In de prefectuur van Kiangning (Nanking) is voldoende steenkool om te voorzien in alle behoeften aan dit produkt van de arsenalen, fabrieken en stoomschepen der Regeering. Het rapport eindigt aldus : „Ofschoon deze ontdekking niet zoo waardevol is als indien de bergen goud of zilver zouden hebben bevat (gelijk oorspronlijk werd bericht), toch zal er, met het oog op de tegen woordige ontzaggelijke vermeerdering van Chineesche fabrieken, spinnerijen en stoomschepen, eene groote vraag naar steenkool zijn en het ontginnen der bovenbedoelde mijnen zal eene aangelegenheid wezen van groot belang voor de Regeering en voor handelssyndikaten, welke de mijnen willen exploiteeren."

Dit klinkt anders dan hetgeen gehoord werd in de tijden vóór den oorlog met Japan, toen het ontginnen van mijnen vei boden was, „omdat de berggeesten niet mochten worden gestoord in hunne rust."

VIII.

Peking, 3i Maart 1897 Met eene als het ware mathematische zekerheid schrijdt Rusland voort naar zijn doel: de heerschappij over Aiiz. Waar het in dit werelddeel zijnen wil poogt door te drijven, schijnen moeilijkheden te vlieden. Onwillekeurig vraagt men zich af, waaraan zulks het meest is toe te schrijven : aan de compacte massa van het reeds thans zoo ontzaglijk Tsarengebied en aan het assimilatietalent van het Slavisch ras of aan de verstrooiing van het Rijk en de passiviteit des tegenstanders. Tusschen het een en het ander bestaat een onmiskenbaar verband.

Sluiten