Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en positie in het algemeen, krachtens hun bureelwerkzaamheden en de met het oog daarop van hen geëischte kennis en bekwaamheid, het meest verwant aan de administratieve groep der onderofficieren en worden daarom daartoe gerekend. De fouriers behouden hun positie als instructeur, tot aan de eventueele benoeming tot sergeant-majoor-administrateur.

De functie van fourier dient zooveel mogelijk te worden gegeven aan instructeurs, die zich als candidaat-administrateur hebben opgegeven. Het verdient nochtans aanbeveling voor fourier niet al te jonge instructeurs in aanmerking te brengen. Sergeanten, die aan het examen voor sergeant-majoor-administrateur hebben voldaan worden zooveel mogelijk tewerk gesteld als fourier.

§ 60. De regeling van de opleiding tot sergeant-majooradministrateur, het vaststellen der eischen voor het af te nemen examen en de regeling van het examen, waren voor de geheele legerbehoefte op te dragen aan den Inspecteur der Militaire Administratie, die er voor zal moeten waken dat het examen afdoende waarborgen voor zeer goede administrateurs geven zal, voorts dat steeds een voldoende hoeveelheid alleszins geschikte candidaten benoembaar zijn. Hij zal zooveel doenlijk moeten voorkomen, dat de anciënniteit van de eerlang te benoemen administrateurs wapensgewijze te veel uiteenloopt.

De opleiding ware aan een centrale school te houden. Omdat het slechts voordeden oplevert indien de administrateurs der compagnieën, escadrons en batterijen, tot in de details van den dienst van het wapen waarbij zij administrateur worden, bekend zijn, zal bij de aantallen voor de opleiding aan te wijzen, zooveel mogelijk met de behoefte voor elk wapen moeten worden rekening gehouden. Toch behoeft het naar de meening der Commissie niet geheel uitgesloten te worden, dat voor een speciaal wapen, wanneer daar aanleiding toe bestaat, een onderofficier van een ander wapen, als administrateur wordt bestemd en aangesteld.

De Inspecteur van het wapen, die de candidatenlijst voor de administrateursplaatsen van het betrokken wapen aanhoudt, zal daarvoor eventueel een aanvrage moeten doen.

Het verdient aanbeveling geen al te jonge instructeurs voor de opleiding tot administrateur toe te laten en, bij geschiktheid wegens gedrag en dienstijver, de anciënniteit der aspiranten maatstaf te doen zijn, teneinde te voorkomen, dat aspiranten noodeloos lang op een candidatenlijst zouden staan.

Ten aanzien van gegadigden, die vroegtijdiger hun wensch om opgeleid te worden tot sergeant-majoor-administrateur hebben te kennen gegeven, zal de toelating tot de opleiding in dier voege geleid moeten worden, dat het verzoek om opgeleid te worden in den regel uiterlijk kan ingewilligd zijn na 8 dienstjaren als instructeur. Aan iederen candidaat zal als regel maar eenmaal de gelegenheid voor een opleiding en voor het afleggen van het examen worden gegeven. Alleen overmacht, als ziekte enz., zou op dien regel een uitzondering moeten toelaten, tenzij het hoofd van de kaderschool een verklaring aflegt, dat de aspirant, wat gedrag, aanleg en ijver aangaan, alleszins verdient om een tweede opleiding te volgen.

Bepalingen omtrent den rang van adjudant-onderofficier-administrateur.

§ 61. De Commissie heeft de vraag besproken welke categorieën voor de functie van adjudant-onderofficier-administrateur in aanmerking behooren te komen.

Zij is van oordeel, dat dit zoowel de adjudant-onderofficierinstructeur en de sergeant-majoor-instructeur als de sergeantmajoor-administrateur kunnen zijn.

Stelt men alleen de sergeant-majoors-administrateur in de gelegenheid die betrekking te verwerven, dan zouden er b.v. in een regiment infanterie voor de sergeant-majoors-instructeur slechts 2 plaatsen voor adjudant-onderofficier-instructeur rijft, terwijl voor de administrateurs beschikbaar zouden rijn

Sluiten