Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

Resolutie van 21 November 1917 No. 119.

Dat een normaal accres bestaat, kan niet worden aangenomen, nu immers

het accres zeer onregelmatig is en over 1913 veel minder heeft bedragen dan over 1912, zoodat rechtmatige twijfel bestaat of er over 1914 in, normale omstandigheden nog wel een accres geweest zou zijn.

Doch aangenomen, dat het inkomen regelmatig was vermeerderd als er geen oorlogstoestand was ingetreden, dan nog zegt die omstandigheid zonder méér niets omtrent de vraag of de vermeerdering, die in den oorlogstoestand heeft plaats gehad, al of niet een gevolg is van den oorlogstoestand. Gesteld, iemands inkomen nam jaarlijks toe met ƒ 2000.— tengevolge van uitbreiding van zijn afzetgebied in Duitschland. Door den oorlog werd verdere uitbreiding in Duitschland voor hem onmogelijk, maar hij slaagde er in door naast zijn gewone bedrijf een handel te beginnen in artikelen, die tengevolge van den oorlogstoestand buitengewone winst afwierpen, zijn inkomen toch met ƒ 2000.— te doen toenemen. De vermeerdering met ƒ 2000.— is dan een gevolg van den oorlogstoestand.

Sluiten