Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorger bezocht hij jaarlijks de aanhoorige kerken en de uithoven der leekebroeders, die hij tot kuischheid, nederigheid en gehoorzaamheid vermaande."

Eens bevond hij zich in den kleinen kring van broeders die op den uithof Miedum woonde, aan den weg van Franekcr naar Tzum. Ze klaagden bitter over de onveiligheid van hunne omgeving, een gevolg van het eindeloos getwist tusschen de Schieringers en Vetkoopers. Tjaard beloofde een stevig blokhuis bij hun kluis tc laten bouwen, waarin ze schuilen konden in geval van nood.

Dit besluit heeft echter wrange vrucht gedragen, want nauwelijks wercl 't ruchtbaar, of de geduchte edelen uit het geslacht Sjaardema te Franekcr stelden een bende krijgslieden in hinderlaag, om den abt op zijn terugtocht gevangen te nemen. Toen deze met enkele kloosterbroeders voorbijreed, werd hij plotseling aangegrepen en gevankelijk weggevoerd naar de stins van zijn belagers, terwijl vier van zijne metgezellen werden gedood. Daarna trokken de woestaards naar Onze lieve Vrouwe ten Dale en vierden in hare gewijde hallen den vrijen teugel aan hunne vernielzucht, zoodat het convent in een puinhoop werd veranderd. De uithoven der abdij deelden in hetzelfde lot. Eerst toen de maat van rampen vol was, gingen er stemmen op ten gunste van den gevangen abt en het diep vernederd convent, hetgeen de vrijlating van Tjaard ten gevolge had. Deze schudde manlijk de pijnlijke gedachte aan de ondervonden smaad van zich en nam krachtig de teugels ter hand. Men toog met nieuwen moed aan den arbeid om de geleden schade te herstellen : grachten werden uitgeslat, muren opgetrokken, een nieuw Mariëndal rees uit de bouwvallen omhoog. Toen echter de arbeid zijn voltooiing naderde, was de kracht van den

Sluiten