Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselvastheid was, blijkt reeds hieruit dat hij alleen en op eigen gezag in zijn klooster aandorst, wat in andere conventen slechts op pauselijken of vorstelijken last geschiedde.

Doch zijne levensgeschiedenis spreke voor zich zelf.1) Reeds als student aan de hoogeschool te Erfurt in Duitschland onderscheidde hij zich door een heerlijken aanleg. Met een schoone toekomst voor zich en als doctor in de beide rechten keerde hij dan ook weldra naar het vaderland terug. Edoch, er zou opeens een wending komen in zijn leven. Op de terugreis naar huis werd hij zwaar ziek en met den dood voor oogen legde hij in de stad Emden de gelofte af dat, indien hij mocht herstellen, zijn leven geheel Gode zou zijn toegewijd. Boven verwachting werd hij opgericht van zijn krankbed en weldra klopte hij aan de kloosterpoort van Onze lieve Vrouwe ten Dale. Aan den abt Hessel openbaarde hij de afgelegde gelofte en den wensch van zijn hart, om de wereldsche kleeding te verwisselen met het witte boetekleed der Norbertijnen. Daartegen had de abt geene bezwaren en zoo werd Folkert in het klooster opgenomen. Twee proefjaren bracht hij er door en aan den abt ontging 't niet met welke schoone geestesgaven deze kloosterling was toegerust. Heel zijn hart had hij gewonnen en toen de proeftijd was geëindigd, liet hij den naar wetenschap dorstenden jongen man op kosten van het klooster nog eens studeeren aan de hoogeschool te Keulen. \an Keulen teruggekeerd ontving Folkert terstond de wijding tot priester. De parochie waar hij geboren was werd onder zijn herderlijke zorg als pastoor en het geheele eiland onder zijne hoede als deken gesteld. »In de ver-

') Sibr. Leo. pag. 564 sq.

Sluiten