Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizende was en tijding bracht van de andere gemeenten was een waar feest voor de afgelegen gemeenten. De reis bracht echter soms eigenaardige bezwaren mee. Toen b.v. in den strengen winter van het jaar 16/0 de Oudste Lammert Claesen Aker een bezoek aan Schellinge bracht, vroor inmiddels het Wad dicht en was hij gedwongen aldaar vijf weken te blijven.1)

Door het drijven van krasse mijding en tucht haalde het Jan Jacobsvolk zich meermalen het ongenoegen van de Overheid des eilands op den hals. Als zij een broeder der gemeente oplegden zijn vrouw, die berispelijk was, te mijden en daaruit echtbreuk of hoerij voortkwam, dan moest de Magistraat zich daarmede wel bemoeien. In 1609 schijnt men 't hun zeer lastig te hebben gemaakt, zoodat zelfs een hunner klaagt dat er »persecutie' is geleden.2) Aan woelingen en scheuringen, waarbij het soms luidruchtig toeging, was hun kerkelijk leven rijk. In 1622 liepen de kerkelijke oneenigheden te Wester-Schelling zoo hoog, dat de Drossaard genoodzaakt was tijdelijk de «vermaning" te verbieden. De Staten van Holland trokken echter op hun verzoek het verbod in.3) Op gelijken voet met de Gereformeerden werden zij evenwel nog niet behandeld. De Drossaard Joan Moock (1678—1686) verbood den leeraar der Mennisten te WestEnd, Jan Reinzen, het huwelijk zijner gemeenteleden in het vermaanliuis te bevestigen. En of aeze zich al beriep op het getuigenis, b.v. van Notaris Goslings te Franeker en van Notaris Ziricus te Harlingen, dat de kerkelijke

') De geestelijke goudschaal, 17de lied van het bijvoegsel.

l) Picter Willems, t. a. p.

'■>) Resol. der St. v. Holl. 1622.

6

Sluiten