Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis behoorden : kartonnen huisjes, kerken en fabrieken.

Wie de Nederlandsclie opschriften las, welke door de zorg der Algemeene Commissie waren aangebracht, kwam echter spoedig tot het besef dat dit geen kinderspel was, maar dat integendeel het tentoongestelde in beide vertrekken in hoofdzaak betrekking had op het onderwijs voor volwassenen. Een der meest belangrijke takken van onderwijs zelfs : de patroonsleergang . Een nieuw soort onderwijs, hier te lande nog te weinig bekend, doch dat bij onze oostelijke naburen meer en meer bijval vindt en zéér verdient in Nederland te worden ingevoerd.

Den catalogus der Tentoonstelling naslaande, vindt men daarin betreffende het vertrek ter rechterzijde van het podium het volgende vermeld : „Inzending van het Bai/erisches Gewerbemuseum in Xürnberg. Het Beyersche bedrijfsmuseum is een door particulieren gestichte, door den Beyerschen Staat zeer krachtig gesubsidieerde Yereeniging. Zij heeft ten doel het houden van tijdelijke en blijvende tentoonstellingen ten bate van het bedrijfswezen en het onderricht. Er zijn aan verbonden een technische bibliotheek, teekenzalen en laboratoria. Van wege de Vereeniging worden patroonsleergangen gehouden (!1 eisterlcurse) in verschillende bedrijven, technische wandelleeraren en reizende tentoonstellingen uitgezonden, voordrachten en wedstrijden gehouden, enz.

„De Yereeniging oefent tevens het technische toezicht uit op de coöperatieve vereenigingen, welke door den Staat gesubsidieerd worden."

Omtrent de inzending ter linkerzijde van het podium zegt de catalogus : „Gewerbeforderungsanstalt für die Rheinprovinz". Het doel van het Instituut ter bevordering van de bedrijfsbelangen in de Rijnprovincie komt in hoofdzaak overeen met dat van het Beyersche bedrijfsmuseum. Het is de jongste en dus meest moderne instelling van dien aard."

Voor de Tentoonstelling was het een niet hoog genoeg te schatten voorrecht, dat beide groote Duitsche in-

Sluiten