Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den voorzitter der Geldersche vereeniging voor Kunstnijverheid gebracht aan Neurenberg. (Zie „Bijlage tot Baedeker's Zuid-Duitschland, opgenomen in „School en Leven" •—door R. P. J. Tutein Nolthenius ; Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon). De omstandigheden waren gunstig om in Zutplien een proef te wagen met dit nieuwe onderwijs. De Kunst-nijverheid-vak- en teekenschool bood voldoende ruimte aan ; het bestuur was niet huiverig om iets nieuws in te voeren, en de directeur, de heer N. van der Hoef beschikte over het groote organisatorische talent en de onvermoeide kracht, noodig om een dergelijken cursus in elkander te zetten en de uitvoering te leiden. Grooter moeielijkheid leverde op het vinden van goede leerkrachten.

Want dit is misschien nog wel het moeielijkste bij dit soort van onderwijs : de leerkrachten te vinden die aan deze twee noodwendige eischen voldoen : het bezitten van eene zeer groote kennis der praktijk, en het bezitten van een groote mate van talent om in den zóó krap bemeten tijd aan volwassenen die kennis bij te brengen.

Waar het hier een eerste proef gold, en de Vereeniging slechts over weinig geld kon beschikken, was het geraden een cursus te kiezen, welke geen te zware eischen stelde, en welke men kon veronderstellen dat zich in een voldoende deelname zoude verheugen.

Want bij een dergelijk nieuw soort onderwijs is het niet minder moeielijk leerlingen te verkrijgen dan leeraren. Een Nederlander vooral ziet gaarne de kat uit den boom, en spiegelt zich liefst aan een ander, en hier gold — wilde de proefneming niet de zaak in discrediet brengen — zeer zeker het gezegde dat „le premier coup d'essai" moest wezen ,,un coup de maitre."

Waar bekend was uit het houden van particuliere-cursussen dat kleermakers meer dan andere nijveren zich bewust zijn hun vak niet in volmaaktheid te kennen, en elke kleine plaats één of meer kleermakers telt, meende de Vereeniging niet beter te kunnen doen dan een kleermakerspatroons-leergang te organiseeren. Te meer omdat voor het

Sluiten