Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berg gebracht, waaromtrent door dezen in een door het bestuur der Vakschool voor Schoenmakers te Amsterdam bijeengeroepen vergadering aan een aantal belangstellende schoenmakerspatroons eenige mededeelingen werden verstrekt. Spreker behandelde daarbij voornamelijk hetgeen hij in Neurenberg van de verschillende patroonsleergangen had gezien, en betoogde dat bij het vele, dat in ons land nog ter bevordering van het vakonderwijs kan worden gedaan, patroonsleergangen ook hier in de allereerste plaats noodzakelijk en uitvoerbaar zullen zijn.

Aangezien in deze vergadering het denkbeeld van den Patroonsleergang bij de aanwezigen algemeen in goede aarde bleek te zijn gevallen, werd door het Bestuur der Vakschool het besluit genomen tot het organiseeren van een zoodanigen leergang voor het schoenmakersbedrijf over te gaan.

Als voorbereidende maatregel achtte men het in de eerste plaats wenschelijk bij deze nieuwe proefneming de noodige voorlichting te zoeken in Duitschland, waar door jarenlange praktijk de noodige ervaring op dit gebied reeds is verkregen. De heeren W. Btjch en K. Frielink Jr., bestuursleden der Vakschool, verklaarden zich bereid een bezoek te brengen aan Keulen, ten einde zich door persoonlijke bezichtiging en bespreking op de hoogte te stellen van den aldaar in Juli 1906 in gang zijnden patroonsleergang voor schoenmakers. Door beide heeren werd een uitvoerig rapport uitgebracht, waarin niet alleen een volledige beschrijving van den geheelen Keulschen leergang werd gegeven, doch tevens de meest gewenschte wijze van regeling der zaak voor onze toestanden werd uiteengezet.

Aan de hand van dit rapport werd door het Bestuur der Vakschool definitief besloten met de zaak voortgang te maken en tot de regeling der nadere bijzonderheden over te gaan.

Daarbij werd op den voorgrond gesteld, dat de leergang, ten einde aan het doel te beantwoorden, zoo ruim mogelijk moest worden opgevat en dus alle, zoowel prac-

Sluiten