Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal personen, dat propaganda-voordrachten houdt, kan op deze wijze zéér uitgebreid worden, zonder groote kosten met zich te slepen. En ieder hunner heeft een te grooter gezag, omdat hij uit ondervinding spreken kan, en zijne bevoegdheid en belangeloosheid boven allen twijfel zijn verheven.

Daarenboven heeft zulks nog het voordeel, dat de Administratie niet verantwoordelijk gesteld wordt voor al hetgeen de propagandisten zeggen.

Behalve door afzonderlijke voordrachten, wordt de propaganda voor het vereenigingsdenkbeeld ook nog gevoerd op de jaarlijksche vakcongressen.

Het Ambt der Middelstanden bevordert het houden van vakcongressen door raad te geven aan hen, die deze organiseeren, door de directe medewerking zijner ambtenaren, en door het verleenen van een subsidie (100 frank) als bijdrage voor de propaganda, welke ter gelegenheid van het congres plaats vindt.

Eenige opmerkingen omtrent het karakter en de richting der Belgische vakcongressen mogen hieronder plaats vinden.

In de eerste plaats dient het vakcongres open te staan voor allen, die het betroffen vak beoefenen, doch ook alleen voor dezen.

Als een congres vormt een besloten kring, zich beperkt tot de leden van een bepaalde vereeniging, gaat het er te huiselijk toe. Er worden geen nieuwe denkbeelden ter tafel gebracht, de besluiten worden steeds in denzelfde geest genomen, en te veel tijd gaat verloren voor feestjes en tochtjes.

Om vakcongressen een zoo groot mogelijk nut te doen stichten, geeft het Ambt den navolgenden raad aan de organisators :

Het initiatief kan zonder bezwaar door een bepaalde vereeniging genomen worden. Dit is zelfs dikwijls eene noodzakelijkheid, omdat de beste burgers, zij die reeds lang de behoefte gevoelden om zich aaneen te sluiten, allen tot vereenigingen zijn toegetreden.

Sluiten