Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 184—187 der Gemeentewet derogeeren aan artt. 14 en 15 der Instructie van 1850.

§ 2. Mogelijke verbeteringen in liel gezag over de rijkspolitie.

In de eerste plaats doet zich hierbij de vraag voor of het hoofdgezag over de politie moet blijven bij den Minister van Justitie.

De Commissie meent hierbij reeds dadelijk ter zijde te moeten stollen de mogelijkheid van een afzonderlijken Minister van politie. Zoodanige Minister van politie wordt thans van alle Lijken van Europa alleen in Turkije aangetroffen. . .

Zij vereenigt zich daarbij met het gevoelen van de Commissie van 1852, uitgedrukt in de volgende woorden :

rMaar deze politie mag niet ontaarden in een staalkundig hulpmiddel om de individueele vrijheid en uitoefening van burgerlijke en burgerschapsrechten te belemmeren ; op deze wijze toegepast, wordt zij, die bij uitnemendheid aanbeveling en vertrouwen verdient, een voorwerp van vrees en verachting.

Ten einde dit kwaad te voorkomen dient de politie nimmer onder ren afgescheiden hoofd als Minister of directeur-generaal te worden gesteld.''1

Hoewel het gevaar voor zoodanig onbehoorlijk gebruik der politie minder groot is dan vroeger, leert de ondervinding in andere landend-dat het bezigen van niet zuivere middelen op het gebied der justitie nog niet tot de onmogelijkheden behoort.

Ook de overbrenging van de politie naar het Ministerie van Binnenlandsche Zaken vond in de Commissie weinig b\jval.

Wel werd ten bate van zoodanige overbrenging aangevoerd:

dat in de meeste groote rijken van Europa, o. a. in Engeland, Frankrijk , Duitschland , Italië en Rusland , de politie onder den Minister van Binnenlandsche Zaken ressorteert,

en dat de politie daardoor aan eenheid zoude winnen , daar toch sommige takken van politie, als de medische en de veeartsenijkundige, reeds tot de zorg van den Minister van Binnenlandsche Zaken behooren, alsmede dat de politie daardoor meerdere zelfstandigheid zoude verkrijgen tegenover de justitie ;

doch werd daar tegenover er op gewezen:

dat juist in de kleinere staten, waarmede Nederland het best kan worden vergeleken, als België, Zwitserland en Denemarken, de politie, evenals bij ons, onder den Minister van Justitie gesteld is;

dat de bijzoi dere takken van medische en veeartsenijkundige

Sluiten