Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politiebeheer uit te oefenen in het geheele lieni minder bekende buitengedeelte van net arrondissement.

Waar meerdere hoofdambtenaren in één arrondissement worden benoemd , moet — naar het oordeel der Oommissie — dat arrondissement worden verdeeld en aan ieder hunner zijn ambtskring bepaaldelijk worden aangewezen.

De meening der Commissie wordt geformuleerd als volgtOnder de procureurs-generaal worden in elk arrondissement door den Koning een of meer hoofdambtenaren van politie benoemd, belast met het b en eer der politie in het arrondissement.

Daartoe kunnen worden benoemd:

hetzij, hoofdcommissarissen en commissarissen van politie, hoofdofficieren en officieren deimarechaussee of andere ambtenaren in functie-

hetzij afzonderlijk daartoe aangestelde ambtenaren.

De titulatuur van het rijkspolitiegezag is, naar het oordeel der Lommissie, eene zaak van minder overwegend belano-.

De hoofdambtenaar van het Departement van Justitie, zoude den titel kunnen voeren van administrateur of directeur-o-eneraal van politie.

De meerderheid stelt voor den naam van directeur-generaal. Oe procureurs-generaal zouden , wanneer hun definitief politiegezag werd opgedragen, geene afzonderlijken politietitel behoeven, ot wel zou hun de titel vau Hoofd-Directeur van politie kunnen worden gegeven; zij zouden in de oeconomie van het besluit van looi het gezag uitoefenen, aldaar aan directeuren gegeven, ^' het besluit zoude in dit opzicht eenige wijziging behoeven.

De hoofdambtenaren in de arrondissementen zonden den titei van directeuren kunnen voeren , om hun hooger gezag dan de overige ambtenaren van politie aan te duiden.

De Commissie is voorts eenstemmig van oordeel dat Jn alle gevallen, waarin rijkspolitiegezag als nevenbetrekking wordt opgedragen , van Staatswege eene toelage behoort le worden toegekend

De Commissie gaat thans over tot de bespreking van de verbeteringen , welke in het verdere persoueel der ambtenaren van politie behooren te worden gebracht.

/ij vangt daarbij aan met de commissarissen van politie.

lu de eerste plaats de vraag of hel wensclielijlc is den commissaris uitdrukkelijk in hel verband der rijkspolitie op te nemen en 'tem als ambtenaar van rijkspolitie aan te duiden.

Sluiten