Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo werd door de inkleeding van sommige artikelen der instructie de indruk gegeven alsof men de inspecteurs op ééne lijn wilde stellen met de officieren van justitie.

Werd de titel van inspecteur gewijzigd in dien van districtscommandant tevens inspecteur.

Werd hun opgedragen periodiek gezamenlijke vergaderingen te houden , waarvan de resultaten , met voorbijgang van hunne hiërarchische hoofden, rechtstreeks aan den Minister van Justitie worden medegedeeld.

Daarentegen werden niet gedaan de stappen noodig om hun de attributen te geven van een ambtenaar van politie; men heeft hen noch commissaris van rijkspolitie, noch hulpofficier van justitie gemaakt.

Is de Commissie wel ingelicht, dan zouden de inspecteurs zeiven — in een hunner vergaderingen — zich weinig geneigd hebben getoond laatstgemelde attributen op zich te nemen, uit vrees dat zij daardoor onder de officieren van justitie zouden gestéld worden.

Toch is het gewicht van een ambt, en ook van een politieambt, niet gelegen in het uiterlijk vertoon maar in de belangrijkheid en de moeilijkheid van den werkkring. En waar het gewichtigste en het moeilijkste deel van de politietaak niet tot de attributen van een ambtenaar van politie behoort, daar heeft hij ook weinig aanleiding zich in dat deel der taak te bekwamen en daarin ondervinding op te doen en kan kwalijk verwacht worden dat hij voor dat deel der taak goede leiding , goede instructie geven zal aan het lagere personeel.

De Commissie meent dat er in deze eene keuze zal moeten worden gedaan.

Of men make de inspecteurs zuivere administrateurs, verzorgers van de uitwendige behoeften van het corps , maar dan geve men aan de instelling niet een uiterlijken schijn van hoogheid, die geen steun vindt in het belang van het ambt en allicht aanmatiging ien gevolge heeft.

Of men hervorme de instelling in eene van werkelijke ambtenaren van politie en men benoeme in elk arrondissement een commissaris van rijkspolitie — hulpofficier van justitie — commandant der rijksveldwacht in het arrondissement.

De Commissie meent in het belang zoowel van een goeden politiedienst als van het korps, laatstgemelde oplossing te moeten aanraden.

Het zoude echter moeten zijn een nieuw ambt, met nieuwe benoeming, waarvoor, wel is waar, ook bestaande inspecteurs zouden kunnen in aanmerking komen , doch alleen voor zoover zij bekwame ambtenaren van politie zijn, voor het nieuwe ambt geschikt.

Sluiten