is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der Commissie door den Minister van justitie benoemd om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering van de politie kunnen strekken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het Ministerie van Justitie, alleen bestemd voor de hoofdambtenaren van politie, nuttig zoude kunnen werken.

Het orgaan zoude, behalve andere mededeelingen van belang, moeten bevatten belangrijke beslissingen en wel, niet alleen algemeene (circulaires) maar ook zoodanige, die betrekking hebben op bijzondere gevallen en tot bepaalde ambtenaren of personen gericht zijn.

10\ Uitbreiding van de gevallen, waarin preventieve hechtenis is toegelaten van vreemdelingen.

Een vreemdeling, uit den aard der zaak , in den regel minder belang hechtende aan het verblijf in Nederland dan eëii Nederlander, kan in vele gevallen straffeloos misdrijven plegen, wanneer ter zake van dat misdrijf geen preventieve hechtenis is toegelaten.

Hij blijft op vrije voeten nadat het misdrijf is gepleegd en kan zich door tegen den tijd, dat tot executie van de straf kan worden overgegaan , het land te verlaten , aan de toepasing der straf, zonder veel nadeel, onttrekken.

De Commissie acht het wenschelijk, dat aan dit euvel zal worden tegemoet gekomen, door voor vreemdelingen preventieve hechtenis toe te laten ter zake van alle misdrijven, waartegen gevangenisstraf is bedreigd, zulks met aanvulling van art. 8G van het Wetboek van Strafvordering.

De Commissie, '

H. J. Kist , Voorzitter.

Snijder van Wissenkerke.

van Schermbeek.

W. Yoormoi-en.

Franken.