Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover u verspeeld, maar nooit heb ik bemerkt, dat ge eischtet een knechtelijk dienen, dat een schande is voor een door Christus' bloed vrijgekochte. Ik heb vele malen uw huis bezocht in allerlei omstandigheden. Ik heb de slagschaduw van den Engel der ziekte zien vallen op uw huis en zag de droeve leegte bij het gemis van uw dierbaar kind. Maar altijd heb ik gulle gastvrijheid en welwillende aandacht bij u en de uwen gevonden. De Heer, dien gij dienen wilt, vergelde u en de Gravin alles wat u ons hebt gedaan. Hij zegene u en Hij stelle u tot een rijken zegen voor dit dorp.

Ik mag u nu wel dadelijk zeer hartelijk bedanken, veelgeachte Familie Bentinck, van Zuylestein! Vriendelijke herinneringen aan u allen blijven wonen in het hart van mij en mijne vrouw. Gij hebt ons door uw eenvoud en door uw godsvrucht menigmaal verkwikt. Hartelijk dank voor al uwe vriendschapsblijken ! De Heer vergelde u met geestelijken zegen al wat u voor ons hebt willen doen. Blijf voor velen een zegen hier en in Leersum, en zij uw voorbeeld voor vele gegoeden een aansporing om even veel wel te doen en even beslist Gods grooten Naam in handel en wandel te verheerlijken.

Broeder Karssen! dank voor uw hulp en vriendelijkheid. Bergafwaarts gaat gij en toch — die den Heer verwachten gaan omhoog. God, die gezegd heeft „tot den ouderdom toe zal Ik dezelfde zijn", zegene u in al uw werk. Hij verdubbele uw kracht en verdiepe uw geestelijk leven. Hij geve u in en met uw gezin veel geheiligde vreugde en stelle u tot zegen nog langen tijd.

Vriend Bos! uw ernstig spel heeft mij veeltijds verkwikt. Gij gaaft zoo dikwerf den indruk mijner prediking in uw naspel weder; gij toondet steeds mee te denken mijn woord. Verheerlijk uw Koning nog lang door uw orgeltoon en zegene de Heer u rijkelijk voor huis en hart en werk.

Sluiten