Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zestig-, of honderdvoud. Want het is toch alles om Uwe glorie, om de eer Uws naams. O Heere! kom dan, en laat het blijken, dat Uwe kinderen in de voorhoven des Heeren geplant zijn. Dat zij, die het voorrecht hebben in nauwe gemeenschap met U te leven, in U blijven mogen. Want zij kunnen er van verzekerd zijn, dat is zoo vol zaligheid.

O Heere God, wij dragen al Uwe schapen, al Uwe kinderen aan Uwe ontferming op. Laten zij in U blijven, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben en van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijne toekomst. Laten wij met Uwen knecht Asaf ervaren: het is ons goed nabij God te wezen, om Zijnen vrede, om Zijne liefde, om de vruchten van Zijn bloed aan onze conscientie te ondervinden. Schenk Uwen kinderen dat, en laat Uw naam op aarde geprezen worden; dat ze mogen zeggen: die God is onze zaligheid; die God is ons een God van volkomen zaligheid. Dan is het een hemel in het hart.

Zoo dragen wij elkander aan Uwe goddelijke barmhartigheid en ontferming op. Verhoor ons gebed met de vergeving onzer zonden.

Zegen ons met onze stadgenooten, zegen ons vaderland. En waar wij op dezen dag de geboorte van onze geliefde Koningin herdenken, o God, hoor het gebed en maak Uwe weldadigheden aan Haar, aan Hare koninklijke Moeder, aan Haar Gemaal groot. Heere waar Gij Haar met krankheid had bezocht, daar danken wij Uwen naam voor de genadige herstelling, die Gij gaaft.

Zegen ons dierbaar vaderland waar Uwe voetstappen hebben gedropen van vettigheid, waar Gij nog een groot overblijfsel hebt naar de verkiezing der genade. Wij brengen Uwe gansche Kerk in ons land tot Uwen goddelijken genadetroon. Hoor ons in Christus en zegen ons land en Uw Zion, waar Gij Uwe heerlijkheid hebt believen te openbaren.

Wees met alle kranken en bezochten door Uwe hand. Wij bidden U voor eene weduwe: wees Gij haar Rechter en haar Man. Wij bidden U voor die arme weezen; wees Gij hun Vader.

Wij bidden U voor elke christelijke inrichting en elke

Sluiten