Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Apostel Johannes, de apostel der liefde, heeft, zooals gij niet alleen in zijn Evangelie maar ook in zijne Zendbrieven opmerkt, den Christus Gods voorgesteld als de waarachtige God en het eeuwige leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelven, alzoo heeft Hij ook den Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelven. En gij weet het, wanneer gij aan de goddelijke eigenschappen denkt, de Vader is niet meerder dan de Zoon.

En waar Johannes den Christus Gods zoo duidelijk en heerlijk heeft voorgesteld, komt hij tot de geloovigen om hen te vermanen: hebt deze wereld niet lief; want al wat in de wereld is, nl. de begeerlijkheid des vleesches en de begeerlijkheid der oogen en de grootschheid des levens, is niet uit den \ ader. Merkt nu wel op, geloovigen, de wereld met al haar schoonschijn, met die vruchten des vleesches, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Zij zal straks in het niet wegzinken. Maar die den wil Gods doet, blijft in eeuwigheid.

En als Johannes dat heeft voorgesteld, begint hij de geloovigen te wijzen op den Antichrist, die zich tegen den Christus Gods, zelfs tegenover den Vader stellen zal en die loochent, dat Christus in het vleesch gekomen is. Johannes zegt, wie dat loochent, deze is de Antichrist. En helaas, hoevelen zijn er ook in onze dagen niet, die de Godheid van Christus loochenen.

Maar wanneer Johannes dat gezegd heeft en daartegen heelt gewaarschuwd, dan heeft hij een woord van rijken troost voor de geloovigen: Gij hebt de zalving van den Heilige en gij weet alle dingen. Gij hebt niet noodig, dat u iemand leere. Dat is eene heerlijke waarheid: alle geloovigen worden van Hem geleerd. Wat tot de zaligheid in hoofdtrekken noodig is, daarin zijn zij bijzonder geleerd; dan kan soms een professor ze niet zóó doorgronden als een eenv oudig kind van God; waar het betreft de kennis van zichzelf en van den Christus Gods tot zaligheid. Die zalving blijft in u, zegt Johannes.

En dan komt de Apostel met een woord van opwekking;

Sluiten