is toegevoegd aan uw favorieten.

Eene herinnering, eene vermaning en een verzoek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook mijne prediking bedoelde te zijn een wuiven met den palmtak der overwinning, die er is in en door Christus.

En ga ik dan van hier, zoo blijve de herinnering bij u levendig, hoe ook ik als van Godswege heb verkondigd: „daar is hoop, daar is redding, daar is verlossing voor arme zondaren, daar is overwinning in Jezus Christus den Heiland en Zaligmaker."

II.

Indien deze verborgenheid van Christus ook u eenigszins is openbaar geworden, gedenkt dan aan hetgeen, waartoe Paulus de Gemeente van Colosse vermaant: „houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve".

En dat tegen de booze invloeden die ons onder allerlei vorm omringen in het aardsche leven, en het hart onvatbaar zoeken te maken voor het heil in Christus geopenbaard.

Gelooft het vrij — wanneer de schat des Evangelies voor u niet meer verborgen is, maar gezien, begeerd en door genade verkregen — dan is daar een booze macht, die u het bezit wil betwisten, die al het mogelijke zal doen om uw oog er weer voor te sluiten.

Houdt daarom sterk aan in het gebed en waakt iu hetzelve.

Door het gebed toch wordt de levensgemeenschap met den Heer onderhouden. En ook dit behoort tot de openbaring van de verborgenheid van Christus, dat gij hebt leeren verstaan en waardeeren het heerlijk voorrecht door Christus toegang te hebben verkregen tot den troon der genade.

„Houdt sterk aan in het gebed". - Want er zijn zooveel oorzaken waardoor het gebed verhinderd kan worden. En waar het gebed verflauwt, vermindert, de liefde tot den Heer, daar verachtert men van de genade, daar wordt het geloofsoog verduisterd.

Houdt sterk aan in het gebed, opdat juist meerdere genade uw deel worde, opdat gij opwassen moogt in de kennis van onzen Heere Jezus Christus, en er juist vooruitgang zij in plaats van achteruitgang.

Houdt sterk aan d. i. verflauwt niet.

Hoe dikwijls lezen wij die apostolische vermaning: