Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God hem do gelegenheid mocht openen, de verborgenheid van Christus te openbaren.

Maar hij verwacht er zooveel van dat de biddende Gemeente van Colosse mede zijne belangen bepleit voor 's Heeren aangezicht.

Hij wist het: waar twee samenstemmen op de aarde over eenige zaak, die zij zouden mogen begeeren, dat die hun geschieden zal van den Vader die in de hemelen is.

l)e Gemeente te Jeruzalem, die voor Petrus' behoud biddende was, zag de bede vervuld ten Petrus werd uit de gevangenis verlost.

Inderdaad Gel! de voorbidding kan zijn tot onderlinge versterking en bemoediging, kan ook mede in Gods raadsbesluit zijn opgenomen tot verwezenlijking van hetgeen van God wordt begeerd.

Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene om te spreken de verborgendheid van Christus, opdat ik die moge openbaren, gelijk ik moet spreken.

Zoo M. Gel. 1 vraag ik het van u, terwijl ik van u heenga een onbekende toekomst tegen.

Het is verborgen, wat mij in mijn nieuwen werkkring wacht — maai dit weet ik: ik ga mij verbinden aan menschen, die zijn gelijk alle menschen, zooals ze hier zijn, zijn ze elders.

Mogelijk zullen er zijn, die kennis hebben van de verborgenheid van Christus.

Deze zal ik hebben te troosten, te vermanen, te sterken en op te bouwen in het allerheiligst geloof.

Maar er zullen zeker ook menschen zijn, die het niet bekennen willen dat ze zondaren zijn, in zichzelf verwerpelijk voor God, en die hun hart zullen sluiten voor hem die daarop wijst.

Er zullen menschen zijn, die behoefte hebben aan verlossing, en die het toch niet dadelijk verstaan zullen, als ik de verborgenheid van Christus verkondig en die het Woord, wel niet zullen tegenstaan, maar er toch niet dadelijk heil in zullen vinden.

Bidt meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene,

opdat ik de verborgenheid van Christus moge openbaren,

Sluiten