Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijfgoed., zoowel het boven- als het ondergoed, deed zij ontsmetten in ovens met vergiftige dampen of wasschen in soda.

Eiken morgenstond gingen de menschen, groot en klem, op haar bevel, baden in de wateren van den Nijl, en haar dienaressen droegen zorg, dfou? handen en voeten, r&f en borst, hoofd en aangezicht grondig werden gereinigd. Haar en nagels werden kort geknipt, gekamd en geborsteld, telkens en telkens weder, «z niemand mocht aan tafel gaan — zoo luidde het strikte bevel — alvorens de handen met zorg te hebben gewasschen.

Nogmaals ging nu de godendochter tot de oversten des volks en sprak: Alle smetstof is vernietigd, maar nog altijd stijgen kwaadaardige dampen uit de moerassen. Laat deze dempen en herschept ze in plantsoenen, in openbare wandelparken en speelplaatsen, waar bloemengeur en boschlucht uit opstijgen. Bouwt nieuwe en ruime woningen op hoogere streken en zorgt, dat er lucht en licht het geheele jaar door in overvloed binnen komen. Kiest de knapsten uit Uw volk, dat ik ze onderrichte tot bewakers der volksgezondheid, opdat zij nauwlettend toezicht houden op alle voedingsmiddelen, want geen ziek dier of rottende plant of bedorven waar mag lot voêdsel strekken van 't volk. Richt allerwegen fonteinen op, die zuiver drinkwater leveren, en vernietigt terstond alles wat tot verrotting en bederf is overgegaan.

Zoo sprak de godendochter Hygiéa, omstuwd door haar hemelsche dienaressen, en naarmate zij verder sprak, straalde haar lelieblank gewaad met de bloeiende, onverwelkbare rozen heller dan zonneglans, zoodat gansch het volk verblind werd; en in dien goddelijken schitterglans onttrok zij zich aan de aarde.

Het dankbare volk echter richtte te harer eere tempels en standbeelden op en vierde om de vijf jaren groote feesten. Het leefde voortaan in welvaart en geluk, want zware plagen teisterden het nimmer meer. Het onderhield de voorschriften der gezondheid en liet ze griffen m gouden tafelen tot eeuwige herinnering aan 't nageslacht. Het eerste en voornaamste van alle luidde: „Weest rein, altijd en in alles, want: Uiterste reinheid voorkomt alle besmetting!"

Sluiten