Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermede hebben wij de redenen opgesomd, .waarom een schoolarts in iedere school onmisbaar is.

Thans komen wij tot de vraag: „Welke bezwaren zijn er tegen het schoolartseninstituut aangevoerd?" Het mag niet ontkend worden, dat het schoolartsennieuwigheidje lang niet overal van harte het „welkom' is toegeroepen. Er waren — gelukkig weinige — onderwijzers, die in den schoolarts een kijk-in-den-pot zagen, een lastig mensch, die den baas zou trachten te spelen, daar waar zij voorheen alleenheerschers waren. Men vreesde, dat de schoolartsen zouden komen met talrijke kostbare eischen en dat zij het onderwijs zouden storen. Nu, de ervaring heeft geleerd, dat die angsten van allen grond ontbloot waren. De schoolarts neemt in de school slechts een bescheiden plaatsje in, hij doet slechts dat wat het directe belang van de leerlingen en van het onderwijs eischt en offert geen kostbaren onderwijstijd op voor andere doeleinden.

Men heeft ook de meening geuit, dat de schoolarts zou treden in de taak der ouders en naar de school zou brengen de opvoedingsvraagstukken, die in het gezin thuisbehooren ; men heeft gezegd, dat de schoolarts de ouders zou berooven van hun recht zelf den geneesheer voor hunne kinderen te kiezen. Dit is onjuist. De schoolarts treedt nimmer behandelend op ; hij geeft slechts raad en voorlichting en de ouders blijven vrij dien raad op te volgen of ter zijde te leggen, tenzij het niet opvolgen van dien raad het onmiddellijke-belang der andere leerlingen schaadt. In dat geval dienen de ouders door dwangmaatregelen getroffen te worden o.a. door het verwijderen van het kind uit de school, het niet toelaten van het kind, indien het niet geneeskundig behandeld wordt e.d.. Dan echter werkt het schoolartseninstituut in dezefde, algemeen als juist erkende richting, welke de wetgever inslaat, die in het algemeen belang gezondheidswetten vaststelt.

Een ander bezwaar, waarop invoering van een schoolartseninstituut hier en daar stuit, zijn de kosten. Dit bezwaar is

Sluiten