Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de kinderen te brengen onder de feitelijke macht van hem of haar, aan wien zij door den President bij voorloopige beschikking zijn toegewezen. (Art. 820 W. B. R. V.)

Verlaten kinderen.

Onder deze rubriek komen vondelingen, jeugdige zwervers, onechte niet-erkende kinderen en minderjarigen, verlaten door ouders, omtrent wier bestaan of woonplaats geene gegevens bekend zijn.

Over deze kinderen wordt op verzoek van belanghebbenden of ambtshalve door den Kantonrechter een voogd benoemd. Is onverwijlde bescherming noodig, zoo kan de Officier van Justitie ook deze kinderen tijdelijk aan de zorgen van den Voogdijraad toevertrouwen. (Arten 413, 417, 420 en 439a B. W.)

Ook over deze kinderen kan de voogdij door vereenigingen of stichtingen worden aanvaard, met inachtneming der formaliteiten en verplichtingen, reeds op bladz. 11 besproken. (Art. 421a B. W.) De Besturen zullen echter, als voogden dezer kinderen, met bijzonder beleid moeten optreden.

Van ontheffing of ontzetting van de öuderlijke macht is hier geen sprake, omdat geene ouders bekend zijn. De op bladzijde 21 besproken subsidie en medewerking van de Regeering kunnen, gelijk wij reeds vermeldden op bladz. 23, echter toch worden verkregen, doch uitsluitend in geval dat deze kinderen eerst tijdelijk door den Officier van Justitie aan de zorgen van den Voogdijraad zijn toevertrouwd geweest. (Art. 15 G. W., Art. 439a B. W.)

De opvoeding dezer kinderen wordt echter door een nog veel grooter bezwaar gedrukt. De vader of moeder van onechte niet-erkende kinderen hebben te allen tijde het recht hunne kinderen alsnog te erkennen; de onbekende ouders kunnen op elk oogenblik besluiten zich te openbaren, waarna op hun verzoek door den Kantonrechter de benoemde voogd (hetzij stichting of particulier persoon) kan worden

Sluiten