is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor de aanschaffingen:

1°. in oorlogstijd;

2°. van levensmiddelen en brandstoffen voor de voeding van Landswege;

3°. van fourage, ligstroo en andere behoeften van den troep, wanneer deze zich op marsch, gekampeerd, gekantonneerd, of in bivak bevindt.

§ 20. Het onderhouden en reinigen — c. q. merken en nummeren — van de kleeding en uitrusting der militairen beneden den rang van adjudant-onderofficier en van de slaapfournituren, alsmede het onderhoud van de wapenen, het ledergoed, de voorwerpen van kazerneering en verdere goederen bij het korps in gebruik of in bewaring, geschieden voor rekening van den Lande overeenkomstig tarieven, door den Minister van Koloniën vast te stellen.

Wanneer voorwerpen, als hier voren bedoeld, door toedoen van den gebruiker of bewaarder mochten zijn beschadigd, vervreemd, verloren geraakt of onbruikbaar geworden, dan wordt de daardoor ontstane schade door den gebruiker of bewaarder vergoed.

De prijzen der goederen en de maatstaf, volgens welke vorenbedoelde schade moet worden vergoed, worden door den Minister van Koloniën vastgesteld.

§ 21. In deze Regeling en de daarbij behoorende Tarieven wordt verstaan:

1°. onder gehuwden:

vrijwillig dienende militairen, verkeerende in de positie van:

a. wettig gehuwde,

b. weduwnaar met één of meer wettige kinderen te zijnen laste,

c. vader van één of meer gewettigde kinderen of

d. vader van één of meer bij rechterlijk vonnis toegewezen kinderen uit een door echtscheiding ontbonden huwelijk;

2°. onder wettige redenen:

redenen, gegrond op overmacht, voorschriften, bevelen (daaronder begrepen verbod of vergunning) van meerderen of andere omstandigheden, onafhankelijk van den wil of van de handelingen van den betrokken persoon;

3°. onder vaste standplaats:

a. voor officieren en onderluitenants ingedeeld bij een korps of inrichting, de plaats, waar het korps, het korpsgedeelte of de inrichting, waarbij de officier of onderluitenant is ingedeeld, blijvend in bezetting of gevestigd is,

b. voor officieren en onderluitenants, niet ingedeeld bij een korps of inrichting, de plaats, waar de betrekking, welke de officier of onderluitenant bekleedt, voortdurend moet worden vervuld,