Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. voor officieren en onderluitenants van het Leger in Nederlandsch-Indië, die met verlof in Europa vertoeven, en voor in aetieven dienst herstelde gepensionneerde officieren van dat leger, die bij het korps worden ingedeeld, de plaats, waiar zij vóór hunne indeeling het laatst in het bevolkingsregister waren ingeschreven;

4°. onder tijdelijke standplaats:

iedere andere plaats dan de sub 3 bedoelde, waar, ter zake van den dienst, zonder genot van verblijfkosten en toelagen voor oefeningen, moet worden verbleven.

Indien het verblijf in eene tijdelijke standplaats één jaar of langer zal duren, wordt de tijdelijke standplaats, met betrekking tot het genot van bijslag op traktement en tegemoetkoming in verhuiskosten, gelijkgesteld met eene vaste standplaats.

Deze bepaling geldt ook voor het geval dat de tijdelijke standplaats, zonder dat het verblijf wordt afgebroken, de vaste standplaats mocht worden.

§ 22. litulaire rangen komen bij de toekenning van bezoldigingen, verstrekkingen of vergoedingen niet in aanmerking, tenzij dienaangaande uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

§ 23. Bij alle berekeningen worden gedeelten van een cent van 0.5 en daarbeneden verwaarloosd en grootere gedeelten voor één cent berekend.

§ 24. Aan de bij het korps ingedeelde officieren van gezondheid is het niet geoorloofd burger-praktijk uit te oefenen, ook niet consultatief.

Sluiten