is toegevoegd aan je favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het gezin uiet toestemming van den Commandant van liet Leger en Chef van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië of van den betrokken Gouverneur in West-Indië daar te lande achterge: bleven, dan worden de bovenvermelde bedragen voor bijslag maandelijks, ten behoeve van het in de koloniën achtergebleven gezin, per postwissel overgemaakt.

De op die postwissels vallende kosten komen ten laste van den Lande.

I. B ij slag op de soldij voor het vervullen van bijzondere dienstbetrekkingen.

Wanneer bij tijdelijke afwezigheid wegens ziekte, verlof of anderszins van militairen van het vaste personeel hunne dienstbetrekkingen worden waargenomen door niet daartoe behoorende militairen van het korps, dan genieten deze daarvoor een bijslag op hunne soldij per dag.

voor het waar- I adjudant-onderofficier ƒ 0,25

nemen van de be-, sergeant-majoor der compagnie 0,35 trekking van: ) fourier „ 0,10

De bijslag wordt genoten van en met den dag, waarop de waarneming aanvangt, tot en met dien, waarop zij eindigt.

J. B ij slag op de soldij wegens het vervallen van de wasch.

Aan de gehuwde militairen, wier vrouwen belast zijn met het wasschen van de lijfgoederen der militairen van het korps, doch daarvan ontheven worden in verband met het doen wasschen dier goederen in particuliere wachinrichtingen, wordt, te rekenen van en met den datum, waarop zulks geschiedt, een bijslag op de soldij toegekend van ƒ 0,65 per dag.

Deze bijslag vervalt bij bevordering tot een hoogeren rang dan dien van korporaal.