Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 55 M. indien het door den officier van gezondheid, die de keuring: verricht' waarschijnlijk wordt geacht, dat zij die lengte nog zullen

^Hieromtrent wordt door dien officier van gezondheid eene verkla- ' ring afgegeven.

Artikel III.

8 1. In den regel zullen alleen vrijwilligers, die door tw-ee of meer officieren van gezondheid onderzocht en voor den dienst als vrijwil iger hij de koloniale troepen lichamelijk geschikt bevonden zijn, tot

eene verbintenis worden toegelaten. ■\T„<qor

Tot een proefverband kunnen ook worden toegelaten :Nederlanders, die den vollen ouderdom van 1? jaren hebben bereikt en hoewel niet dadelijk lichamelijk geschikt, met grond doen verwachten, dat zij die geschiktheid binnen 12 maanden zullen veikrijgen.

§ 2. Ieder na voorloopige keuring voorloopig aangenomen vrii'williger, die van elders naar de Koloniale Reserve geding wordt moet vóór de bekrachtiging zijner verbintenis bij dat korps opnieuw geneeskundig onderzocht worden, tenzij de Geneeskundige Commissie van het Departement van Koloniën reeds omtrent zijn lichamelijke geschiktheid beslist heeft.

8 3. Mocht het geneeskundig onderzoek bij de Koloniale Reserve in strijd met de uitkomsten der voorloopige keuring tot al keuring leiden dan kan de beslissing der Geneeskundige Commissie van het Departement van Koloniën door den Commandant van de Koloniale

Reserve worden gevraagd. , .

8 4 Het geneeskundig onderzoek zal geschieden in het Militair Hospitaal en op uitnoodiging van den Commandant van de koloniale Reserve (Model I). Bij deze uitnoodiging wordt overgelegd een voldoend signalement van den betrokken persoon en c. q. ook bescheidei en inlichtingen, waaruit blijken kan van den phy*eken toestand van

^ personen die vroeger wegens ziels- of lichaamsgebreken uit den dienst bij de Zee- of Landmacht ontslagen of te zelfder zake m het genot van pensioen of gagement zijn gesteld, worden met aangenomen dan krachtens machtiging van den Minister van Kolomen.

S 6 Militairen en schepelingen, die ter zake van hart- o borstgebreken uit den dienst ontslagen of m het genot van pensioen of gagement gesteld zijn, mogen, al zijn die gebreken volkomen genezen, voor den kolonialen militairen dienst met worden aan

-"De Commandant van de Koloniale Reserve is bevoegd om tot eene verbintenis bij het vast personeel van dat korps personen te te laten die niet jonger dan 18 en niet ouder dan 45 jaar zijn, en

• wel bij voorkeur gegageerde of gepensionneerde mihtairen van het Leger in Nederlandsch-Indië of van de Landmacht m West-Indie, d lichamelijk geschikt bevonden zijn voor den actieven militairen dienst

hier te lande.

Sluiten