Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Voorschrift betreffende de werving in Xederland van vrijwilligers voor den kolonialen militairen dienst behoorende model I, te wenden tot den Chef van den geneeskundigen dienst in een der binnen het ressort van zijn distriet gelegen garnizoensplaatsen, bij welken chef de te onderzoeken personen zich behooren aan te melden op een werkdag, zoo mogelijk des ochtends tusschen 9V2 en 10y2 uur.

Heeft de voormelde aanvrage tot keuring betrekking op een persoon, die reeds vroeger bij de Zee- of Landmacht heeft gediend, of op een militieplichtige, die met groot verlof van zijn korps af wezig is, dan worden bij die aanvrage overgelegd alle op den te onderzoeken persoon betrekking hebbende dienstpapieren.

Artikel VIII.

Aan vreemdelingen, aan vrijwillig dienende militairen en aan in weikelijken dienst zijnde militieplichtigen, die aan een agent voor den kolonialen militairen dienst het verlangen kenbaar maken om zich voor dien dienst te verbinden of om gedetacheerd te worden bij het Leger in Nederlandsch-Indië, verleent die agent slechts in zoov erre zijn tusschenkomst, dat hij hun den weg aanwijst om tot zoodanige verbintenis te geraken.

Sluiten