Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen vau (1)

Vader

Moeder

Geboren te

Den

Laatst gewoond te Lang 1 M.

Merkbare teekenen Gehuwd

Heeft vroeger gediend bij het onder stamboeknummer

Tot het aangaan van de in vorenstaande akte bedoelde verbintenis zijn overgelegd de navolgende bescheiden: (4)

De ondergeteekende (1)

verklaart:

1°. dat hij kennis draagt van den inhoud der door hem aangeboden en hierboven vermelde bescheiden en 2°. dat die stukken op hem betrekking hebben, dat zij niet valsch of vervalseht zijn, en dat daarin geene met de ■naarheid strijdige opgave of verklaring voorkomt.

(?)

De aangenomene verklaart zijn naam niet te kunnen teekenen, doch erkent in tegenwoordigheid van (8)

bovenstaande verklaring, die hem is voorgelezen, te hebben afgelegd, ten blijke waarvan wij, getuigen, alhier onze handteekening hebben gesteld.

(10)

Wanneer de aangenomene geen premie vordert, moet de bepaling, daarop betrekking hebbende, worden doorgehaald en op den kant gesteld:

„De doorhaling van (in letters invullen het aantal doorgehaalde woorden) woorden goedgekeurd".

Sluiten