Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. Sa

plaatsvervangende griffiers moeten zijn Nederlanders, mannelijke ingezetenen des Rijks, die den vollen ouderdom van 25 jaren bereikt hebben.

Zij moeten tevens in het bezit zijn van ' het diploma ten bewijze dat zij den graad van doctor in de staatswetenschap of dien van doctor in de rechtswetenschap aan eene der Rijksuniversiteiten of aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam hebben verkregen, of wel in het bezit zijn van eenig ander diploma hetwelk bij de wet met de genoemde is gelijkgesteld.

Art. 8. De voorzitter en de griffier hebben hun vast en voortdurend verblijf in de gemeente, waar de raad gevestigd is.

De plaatsvervangende voorzitters en griffiers hebben hun vast en voortdurend verblijf in die gemeente of in een der andere gemeenten, waar de raad zitting houdt.

Dit artikel is aldus nader vastgesteld bij de wet van 1 Mei 1917, S. 358.

Art. 8a. In geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van den griffier wordt hij> bij gebreke van een plaatsvervangenden griffier .vervangen door een beëedigden klerk ter griffie.

De beëedigde klerken ter griffie worden, op aanbeveling van den griffier, door den voorzitter van den raad van beroep tot wederopzeggens benoemd; zij worden door hem geschorst en ontslagen.

Zij moeten den vollen ouderdom van drie en twintig jaren bereikt hebben en leggen, alvorens in bediening te treden, in handen van den voorzitter den door Ons vast te stellen eed of belofte af.

Beëedigde klerken ter griffie, die niet in het bezit zijn van een diploma als in

Sluiten