Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 60

na ontvangst daarvan, beroep open bij het college, waarvoor het twistgeding dient.

Art. 60. Bij de uitspraak beveelt het college, dat aan de partij, daarbij geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, de kosten gemaakt tot dagvaarding en schadeloosstelling van getuigen of deskundigen, of tot het bijbrengen van eenig schriftelijk advies van deskundigen, uit 's Rijks kas geheel of gedeeltelijk zullen worden vergoed.

Met noodeloos gemaakte kosten wordt geene rekening gehouden.

Het bedrag der te vergoeden kosten wordt bij de uitspraak vastgesteld. Door den voorzitter wordt daarvoor, zoodra de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een bevelschrift van tenuitvoerlegging afgegeven.

Art. 61. Ieder, die, in den loop van het twistgeding, op grond van eene bij deze wet gegeven bevoegdheid, of krachtens een vanwege den raad van beroep of den centralen raad van beroep gegeven bevel, als getuige of deskundige is opgeroepen, is verplicht aan die oproeping gevolg te geven, in de gevallen bij deze wet voorgeschreven den eed of de belofte te doen en getuigenis af te leggen of zijne diensten als deskundige te verleenen, een en ander behoudens geldige redenen van verschooning, overeenkomstig artikel 163 van het Wetboek van Strafvordering.

Van het afleggen van eed of belofte kunnen zich verschoonen degenen, die eene der partijen in bloed- of aanverwantschap bestaan in de rechte lijn of in de zijlijn tot den tweeden graad ingesloten,

Sluiten