Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 65 -

van een raadsman en zich, behoudens in het geval voorzien in het laatste lid van artikel 65, door dezen doen vergezellen, waar zij in het geding optreden.

Als gemachtigden of raadslieden kunnen alleen optreden in het Rijk gevestigde personen.

Zij moeten, desgevorderd, hunne bevoegdheid aantoonen door het overleggen eener schriftelijke volmacht.

Advocaten en procureurs, als raadslieden optredende, zijn tot deze overlegging niet gehouden.

De raad van beroep of de centrale raad van beroep kan weigeren personen, die van het verleenen van rechtsgeleerde hulp hun beroep maken en geen advocaat of procureur zijn, als gemachtigden of raadslieden toe te laten.

Art. 65. De raad van beroep of de centrale raad van beroep kan bevelen, dat eene partij zal worden opgeroepen, om op eene bepaalde terechtzitting in persoon te verschijnen, tot het geven van inlichtingen. Geldt dit bevel een natuurlijk persoon onbekwaam om in rechte te staan, dan houdt het tevens in, hetzij dat deze onbekwame in persoon of bij zijnen vertegenwoordiger, hetzij dat beiden zullen verschijnen.

De oproeping geschiedt door den griffier.

De opgeroepenen kunnen ook te zamen worden gehoord.

De tegenwoordigheid bij het verhoor van gemachtigden, raadslieden of anderen, wier aanwezigheid ongewenscht voorkomt, kan worden verboden.

Laatste lid. Dit lid is algemeen en geldt derhalve ook met betrekking tot advocaten en

Sluiten