Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 69

leden met een plaatsvervangend voorzitter ;

b. in alle andere gevallen door de overige leden.

Bij staking van stemmen wordt de wraking of de verschooning geacht te zijn afgewezen.

Het onderzoek der zaak wordt geschorst, totdat over de voorgestelde wraking of verschooning is beslist, en, ingeval deze is toegestaan, totdat degene, te wiens aanzien zulks geschiedde, is vervangen.

Blijkens het voorl. verslag 1° Kamer werd de opmerking gemaakt, dat dit artikel onder de algemeene bepalingen van titel II is opgenomen en dus ook op den centralen raad van toepassing zal zijn. Op de vraag, met het oog daarop, op welke wijze wraking van den voorzitter van dat college zal plaats hebben en of deze valt onder de gevallen sub b bedoeld, antwoordde de Regeering bij hare memorie bevestigend.

Art. 68. De terechtzittingen zijn openbaar.

In het belang der openbare orde of zedelijkheid, of op verzoek van eene der partijen, indien deze aantoont, dat zulks noodzakelijk is voor hare bedrijfsbelangen, kan van dezen regel worden afgeweken.

Zoodra een verzoek, als in het tweede lid bedoeld, ter terechtzitting wordt gedaan, wordt het publiek verwijderd en worden de deuren gesloten, totdat de verzoeker zijn verlangen mondeling heeft toegelicht en aan de andere verschenen partijen de gelegenheid is gegeven van hun gevoelen te doen blijken. Op het verzoek wordt onmiddellijk uitspraak gedaan.

Art. 69. De voorzitter handhaaft de

Sluiten