Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 81

aan, dat bij het ontwerpen van het artikel de Regeering heeft gemeend, dat „variïs modis benefit" en dat het aan de personen wie het aangaat, kan worden overgelaten of zij bij hun klaagschrift den door hen ontvangen dienstbrief willen inzenden dan wel een afschrift van de beschikking van de Rijksverzekeringsbank, in dien dienstbrief voorkomende ; dat die dienstbrief zelf, ook 'in het hier bedoelde afschrift, duidelijk uit de wet volgt, anders toch zou hier een verplichting worden opgelegd die niet vervuld zou kunnen worden.

Dat er uit het artikel moeilijkheden van ernstige beteekenis zouden kunnen voortspruiten, erkende de Minister niet. Laat het — zegt de Minister — al eens gebeuren, dat in het door den inzender gemaakte afschrift de een of andere fout voorkwam, dan is art. 90 toch nog altijd daar, voorschrijvende dat door de Rijksverzekeringsbank allp stukken, die hebben medegewerkt tot een door haar genomen beslissing, te bekwamer tijd worden overgelegd aan den raad van beroep en het is ondenkbaar, dat bij dat dossier niet een authentiek afschrift van de genomen beslissing zelf zoude behooren.

Het bedoeld amendement werd verworpen.

Art. 81. Het klaagschrift moet zijn onderteekend.

Namens den inzender kan het klaagschrift door den burgemeester zijner woonplaats of door een gemeente-ambtenaar, door dien burgemeester daartoe aangewezen, worden onderteekend.

Art. 82. Het klaagschrift houdt in :

1°. den naam en de woonplaats van dengene, die beroep instelt en van diens vertegenwoordiger ;

2°. de dagteekening van de beslissing, waartegen het beroep is gericht;

3°. de gronden waarop het beroep berust ;

4°. eene bepaalde vordering.

3°. Het beroepschrift, inhoudende „dat het Bestuur door de uitspraak niet overtöigd is

Sluiten