Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 130

slot van dit artikel, antwoordde de commissie : „Het is volkomen waar, dat de grond van valsehe verklaringen van getuigen of deskundigen in de Burgerlijke Rechtsvordering niet is opgenomen, als grond voor request civiel, maar de commissie heeft het hier met voordacht wèl gedaan, ook wat deskundigen betreft, die met getuigen in dit opzicht gelijk moeten staan, omdat, wanneer later mocht blijken, dat b.v. een geneeskundige opzettelijk een valsehe verklaring heeft afgelegd in verband met een ongeval, b.v. als oorzaak van den dood, op grond van die bij vonnis gebleken valschheid een herziening mogelijk moet zijn."

Art. 128. Het verzoek tot nietigverklaring is alleen ontvankelijk, indien dj valschheid of vervalsching van stukken of de valschheid van verklaringen van getuigen of deskundigen vaststaat krachtens eene uitspraak van den burgerlijken of den strafrechter, in kracht van gewijsde gegaan, en het wordt ingediend binnen 60 dagen, nadat die uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen.

Art. 129. Het verzoek tot nietigverklaring wordt ingediend bij het college, dat de beklaagde uitspraak heeft gedaan, bij een verzoekschrift, dat de gronden, waarop het berust, bevat.

Het voorschrift van artikel 81 omtrent de onderteekening van het klaagschrift wordt daarbij in acht genomen. Niet nakoming daarvan maakt het verzoekschrift nietig.

Het verzoekschrift gaat op straffe van niet ontvankelijkheid vergezeld van een authentiek afschrift van de uitspraak van den burgerlijken of den strafrechter, in het vorige artikel bedoeld.

Art. 130. In het geding tot nietigverklaring vormen degene, die het verzoekschrift heeft ingediend, en zij die met hem

Sluiten