Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene installatie plaats. Zij worden alsdan geacht in hunne hoedanigheid geïnstalleerd te zijn door het afleggen van eed of belofte.

29. De leden wisselen elkander in het zitting nemen geregeld af overeenkomstig de aanwijzing van den voorzitter.

De voorzitter zorgt, dat de leden elkander geregeld afwisselen als rapporteur en als lidcommissaris.

Een lid kan zicfi, wat het zitting nemen of het optreden als rapporteur of als lid-commissaris betreft, met voorkennis van den voorzitter door een ander lid doen vervangen.

30. De leden ontvangen van den griffier de noodige kennisgeving omtrent de bijeenkomsten waaraan zij moeten deelnemen en van benoemingen tot rapporteur of lid-commissaris.

31. De voorzitter verdeelt de waarneming van het voorzitterschap ter terechtzitting tusschen hem en de ondervoorzitters zoodanig als hij in het belang van den dienst nuttig acht.

Wanneer de voorzitter ter terechtzitting het voorzitterschap waarneemt kan een ondervoorzitter als lid zitting nemen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van jonger benoemde ondervoorzitters op terechtzittingen, waarop een ouder benoemd ondervoorzitter het voorzitterschap waarneemt.

Ondervoorzitters zijn verplicht zitting te nemen overeenkomstig de bepalingen van het tweede en derde lid, wanneer de voorzitter van oordeel is, dat het belang van den dienst zulks vordert.

32. Na verloop van het eerste kalenderjaar na de invoering der Beroepswet kunnen, onder goedkeuring van Onzen Minister van Justitie, door den centralen raad van beroep bij reglement worden vastgesteld de dagen der gewone zittingen en nadere voorschriften worden gegeven omtrent het uur van aanvang der terecht-

t zittingen en de afwisseling van de leden in het zitting nemen.

Indien de belangen van dienst zulks eischen wordt in bedoeld reglement op dezelfde wijze de noodige verandering of aanvulling aangebracht.

33. Een reglement als in het vorig artikel voorzien, wordt openbaar gemaakt door aan-

Sluiten