is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijfkosten, voor verblijf buiten de woonplaats, van ten hoogste f 6 per etmaal.

De kosten voor reizen per spoortrein worden berekend naar de tweede klasse. 1

2. Aan getuigen, deskundigen en partijen, ambtshalve opgeroepen of met een opdracht belast, wordt te bepalen door den voorzitter van het college of door den lastgever vergoeding toegelegd voor :

reiskosten, te berekenen naar de noodzakelijke uitgaven ;

verblijfkosten, voor verblijf buiten de woonplaats, van ten hoogste f 6 per etmaal ;

tijdverzuim, aan getuigen en aan partijen, van ten hoogste f 4 per dag, indien nadeel door tijdverzuim moet geacht worden geleden te worden, gedeelten van dagen voor geheele dagen gerekend ;

vacatiegeld, aan deskundigen, van ten hoogste f 3 voor iedere vacatie van een uur, gedeelten van uren voor geheele uren gerekend.

Indien de deskundige zich buiten zijne woonplaats moet begeven, kunnen de uren, aan de heen- en terugreis besteed, niet bij de berekening van het vacatiegeld in aanmerking komen.

Wanneer de 'deskundige op dezelfde zitting in verschillende zaken wordt gehoord, kan het totaal bedrag van het vacatiegeld niet hooger zijn, dan zooveel maal f 3 als uren door hem, aan die zaken gezamenlijk, zijn besteed. 2

3. Door den griffier van het college kunnen aan hen, die ingevolge artt. 1 en 2 aanspraak hebben op vergoeding voor reiskosten doch niet in staat zijn in die kosten bij vooruitbetaling te voorzien, op daartoe gedaan verzoek, de noodzakelijke reiskosten geheel of gedeeltelijk worden voorgeschoten, behoudens verhaal op hetgeen wegens vergoeding zal worden toegelegd.

4. De reizen worden geacht gedaan te zijn of te worden met openbare vervoermiddelen, tenzij bij gemis daarvan of tengevolge van bijzondere omstandigheden van andere vervoermiddelen moest worden gebruik gemaakt.

1 Dit artikel is aldus nader vastgesteld bij besluit van 29 September 1908 S. 306 en daarna gewijzigd bij dat van 10 Januari 1919, S. 8.

2 Dit artikel is aldus gewijzigd bij besluiten van 1 Maart 1904 S. 54, 20 Juli 1904 S. 195 en 29 September 1908 S. 306.