Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontvangers der registratie zijn met de invordering belast.

Het verschuldigde kan des noods bij de uitbetaling van de jaarwedde worden ingehouden.

Wanneer naar het oordeel van Onzen Minister van Justitie daartoe billijkheidsgronden aanwezig zijn, kan de terugvordering geheel of ten deele achterwege blijven. 1

13. Van de dringende kosten en van de aan de partij te vergoeden kosten in het eerste lid van artikel 13 genoemd, worden door de ontvangers der registratie opgemaakt staten in duplo, voor ieder dienstjaar afzonderlijk, na afloop van elke maand.

Daarbij worden overgelegd de betalingstukken.

De betalingstukken bij den staat behoorende, worden geklasseerd en van omslagen voorzien, in dier voege, dat de stukken van dezelfde soort en hetzelfde bedrag in een omslag worden gevoegd, waarop wordt aangewezen het getal stukken, het bedrag van ieder stuk en het gezamenlijk bedrag.

De artikelen 47, 48 en 49 van het Koninklijk besluit van 18 December 1874 (Staatsblad n°. 212) zijn toepasselijk. 2

14. De verzamelstaten worden met het bedrag, waarvoor vroeger ten onrechte décharge is verleend, verminderd.

15. Van de niet dringende kosten worden opgemaakt declaratiën in duplo, voor ieder dienstjaar afzonderlijk en door den voorzitter van het college na afloop van iedere maand vergezeld van een lijst, ingezonden aan het Departement van Justitie, alwaar zij worden onderzocht, verminderd met hetgeen niet voor goedkeuring vatbaar is en voor hunne betaling wordt gezorgd.

Indien bij het doen van een reis van andere dan van openbare vervoermiddelen moest worden gebruik gemaakt, wordt van de oorzaak, die daartoe heeft aanleiding gegeven, melding gemaakt in de declaratie.

1 Dit artikel is ingevoegd bij besluit van 20 Juli 1904, S. 195. Het vijfde lid is daaraan toegevoegd bij besluit van 1 September 1917, S. 579.

2 Dit artikel is aldus gewijzigd bij besluit van 20 Juli 1904, S. 195.

8*

Sluiten