is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke van invloed kunnen zijn op de beslissing omtrent de vraag :

a. of eene onderneming verzekeringsplichtig is ;

b. in welke gevarenklasse eene onderneming behoort te zijn ingedeeld ;

c. welk gevarenpercentage aan eene onderneming behoort te zijn toegewezen ;

d. op welke wijze een aan een verzekerde overkomen ongeval heeft plaats gehad, met dien verstande, dat met een voorbereidend onderzoek, als sub d bedoeld, de Inspecteur van den Arbeid 1 alleen dan kan worden belast, indien bij den leider van het onderzoek zoodanige technische op ervaring berustende kennis noodzakelijk wordt geacht, welke meer in het bijzonder bij den Inspecteur 1 veronderstelt wordt.

Onze voornoemde Ministers 2 zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's Gravenhage, den 20sten Maart 1903.

WILHELMINA. De Minister van Justitie, J. A. Loeff.

De Minister nan Binnenlandsche Zaken, Kuyper. (Uitgeg. 31 Maart 1903.)

Besluit van den 11 den Juni 1917, S. 460, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in, de artikelen 2, 12 en 78 van de Beroepswet en in artikel 349 van de Invaliditeitswet.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Mei 1917, Afdeeling A. S., n°. 589 ;

Gezien de artikelen 2, 12 en 78 van de Beroepswet en artikel 349 van de Invaliditeitswet,

1 Thans districtshoofd der arbeidsinspectie.

2 Op grond van het bij besluit van 17 Februari 1906, S. 35, gewijzigd besluit van 7 September 1905, S. 264 en van het besluit van 25 Juni 1906, S. 135, is in plaats van de Minister van Binnenlandsche Zaken met de uitvoering van dit besluit belast de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.