Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den 23sten Juni 1917, S. 473, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 25 der Beroepswet.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 9 Juni 1917, afdeeling A. S. n°. 627.;

Gezien artikel 25 der Beroepswet, alsmede artikel 40 der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358) tot wijziging van de Beroepswet;

Den Raad van State gehoord (advies van 19 Juni 1917, n°. 30);

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 21 Juni 1917, Afdeeling A. S., n°. 599;

Hebben goedgevonden en verstaan

te bepalen :

Eenig artikel.

De in artikel 25 der Beroepswet bedoelde inlichtingen worden verstrekt binnen den door de Gedeputeerde Staten bij hunne aanvrage te stellen termijn.

Deze termijn moet ten minste drie dagen bedragen.

SLOTBEPALING.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 Juli 1917.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer en aan den Raad van State.

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1917.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie, B. Ort.

(Uitgeg. 23 Juni 1917.)

Besluit van den Sden September 1918, S. 540, houdende bepalingen omtrent de jaarwedden van de leden en den griffier van en de substituut griffiers bij den centralen raad van beroep en van de voorzitters en griffiers van de raden van beroep. (Zooals dit b sluit is getoijzigd bij besluit van 10 Maart 1919, S. 96.}

Sluiten