is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadslaging en beslissing van den —26. 27.

Raad van beroep. Wijze van stemming enz. der leden van den — 28. 29. „ Verbodsbepalingen voor leden en plaatsvervangende leden, den voorzitter enz. , van den — 30. 31. „ ünvereenigbaarheid van betrekkingen enz. van leden en plaatsvervangende leden met het lidmaatschap van den — 32. ,, Wijze van behandeling van den — van twistgedingen. 77—118.

Regeling bij de wet. Indiening binnen vier jaren na de inwerkingtreding der wet van een voorstel tot nadere — betreffende de wijze van benoeming van leden en plaatsvervangende leden van den raad van beroep. 22.

Reiskosten enz. Aanspraak van leden en plaatsvervangende leden van den raad van beroep op — 39.

Rijksverzekeringsbank. Aanwijzing van raden van beroep ter behandeling van beslissingen der — 1.

Rooster. Vaststelling van een — aanwijzende den tijd gedurende welken ieder lid van den raad van beroep zijn functie zal uitoefenen. 23. 24.

,, Aanwijzing door den voorzitter van den raad van beroep, zoolang de — nog niet is goedgekeurd, van de leden van dien raad, die als zoodanig zitting zullen nemen. 143.

Schorsing van griffiers, plaatsvervangende griffiers en personeel van de raden van beroep. 5.

„ van leden en plaatsvervangende leden

van de raden van beroep. 36—38. „ van griffier, substituut-griffiers, schrijvers en bedienden van den centralen raad van beroep. 43.

Slotbepalingen. 140—142.

Strafbepalingen. 134—139.

Titel der wet. 124.

Twistgedingen. Wijze van behandeling der bij de toepassing der Ongevallenwet ontstaande. 52—132.

Uitspraken in kracht van gewijsde gegaan. Nietig verklaring van —. 127—132.

Vereischten gevorderd in- voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, griffiers en plaatsvervangende griffiers van den raad van beroep. 7.

Vereischten voor de benoembaarheid van leden en plaatsvervangende leden van den raad -van beroep. 10. 11. 21. „ gevorderd in den voorzitter, onder-voorzitters, leden, griffier en substituutgriffiers van den centralen raad van beroep. 44.

Vergoeding voor plaatsvervangende voorzitters en plaatsvervangende griffiers. 6. „ wegens tijdsverzuim en reiskosten. Aan-