Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerergste woningtoestanden op dit gebied tegen te gaan. Bij dezen algemeenen maatregel kan dan tevens rekening worden gehouden met het verschil tusschen woonschepen en woonwagens."

Wat verder betreft de belangrijke en moeilijke vraag, hoe voorzien moet worden in de nooden van hen, wien de vergunning tot het gebruiken van een woonwagen of woonschip wordt onthouden of ontnomen, daaromtrent merkte de Regeering nog het volgende op :

„De ondergeteekenden deelen volkomen in de meening der leden, die van oordeel zijn, dat de wetgever, op de bij dit wetsontwerp voorgestelde wijze ingrijpend in het bestaan van de allerbehoeftigsten der maatschappij, de zorg voor de betrokkenen daarbij niet over het hoofd mag zien.

Intusschen, verwacht mag worden, dat de mildheid van de overgangsbepaling ten aanzien van een groot aantal bewoners van woonwagens en woonschepen een te plotseling ingrijpen in hun bestaan zal weten te voorkomen. Niet alleen toch zullen zij, die een geoorloofd middel van bestaan hebben en ©en aan redelijke eischen voldoenden woonwagen of woonschip bewonen, hun leefwijze op gelijken voet als voorheen kunnen blijven voortzetten, maar ook zij, wier verblijfplaats zeer veelte wenschen overlaat, zullen van den Commissaris der Koningin krachtens de overgangsbepaling vergunning kunnen verkrijgen om gedurende hun leven in woonwagen of woonschip te blijven wonen, mits hun middelen van bestaan voldoende en behoorlijk zijn. Terwijl zij zelf aldus niet genoodzaakt zullen zijn in hun leefwijze verandering aan te brengen, zal den meesten hunner bovendien ruimschoots tijd zijn gelaten, om zorg te dragen, dat hun kinderen op zoodanige wijze hun brood leeren verdienen, dat het vervallen van de vergunning na den dood der ouders hen niet al te zwaar zal behoeven te drukken.

De ondergeteekenden ontkennen echter niet, dat er ook velen zullen zijn, wien het verder wonen in woonwagen of woonschip zal worden ontzegd. Dit zal dan echter niet zoozeer geschieden, omdat deze als verblijfplaats totaal onbruikbaar wordt geacht, doch omdat zij,

Sluiten