Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is binnen de drie voorafgaande jaren een vergunning tot het gebruiken als woring van denzelfden woonwagen . hetzelfde woonschip ' '111 getrokken en, zoo ja, door wien en wanneer ?

Behoort dewoonwagen

het woonschip x ' aan den aanvrager in eigendom toe ?

Zoo neen, aan wien dan (3) ? Zoo neen, onder welken titel heeft dan de aanvrager het ge-

bruiksrecht van ^"woonwagen het woonschip

(2) verkregen ?

Door wie wordt de woonwagen het woonschip woond ?

Wordt de woonwagen

het woonschip v ' uitsluitend tot woning bestemd

of krijgt daarnevens nog een

andere bestemming (4) ? En, zoo ja, welke ?

Worden trekdieren gebezigd, en, zoo ja, welke ?

Bewoonde de aanvrager den woonwagen /rt, . .

het woonschip ^ ler e lande op 2 September 1918 ?

Zoo ja, hoe kan hij dat aannemelijk maken ?

Bewoonde de aanvrager den woonwagen . ~ het woonschip °P 1 SePtem" ber 1919 ?

Zoo ja, hoe kan hij dat aannemelijk maken ?

Is voor het gebruiken als

den woonwagen /ni

woning van——7 —(2)

het woonschip v reeds te voren een aanvraag om vergunning ingediend ?

Zoo ja, door wien, waar en wanneer ?

Sluiten